Pedagog

W naszej szkole pedagogiem jest pan Maciej Meisner.

Maciej Meisner - Pedagog

Maciej Meisner – Pedagog

Zadania szkolnego pedagoga są określone przez Rozporządzenie MEN z dnia 17.11.2010r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.
Do zadań pedagoga  należy w szczególności:

 • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określanie form i sposobów  udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki […] w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
 • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu (działania wspólne ze Szkolnym Doradcą Zawodowym),
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • ścisła współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
 • udzielanie rodzicom uczniów porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu dzieci,
 • monitorowanie realizowania przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Informacja o stypendium szkolnym na rok 2016/2017

Informuje, że od dnia 29.08.2016 r. przeprowadzona zostaje akcja wydawania i zbierania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017. Druki wniosków można pobrać w gabinecie pedagoga szkolnego i w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.eped.pl w dziale „ Aktualności – stypendia szkolne 2016/2017”. Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 15.09.2016 r. Stypendium szkolne jest adresowane do uczniów pochodzących z rodzin, w których miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 514,00 zł (w sierpniu 2016 r.) oraz 634,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Do dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się środków uzyskiwanych z Programu „Rodzina 500+”. Wnioskodawcy powinni wykazać uzyskiwane dochody z sierpnia 2016 r. w formie wymaganych zaświadczeń lub w formie oświadczenia.

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z tym zagadnieniem udziela pedagog szkolny lub pracownik Departamentu Edukacji UM w Elblągu Pani Teresa Karpińska (tel. 55 239 33 92).

 

Godziny pracy (tel. 55-625-87-50)
Dzień tygodnia Godziny
poniedziałek 11.30 – 17.00
wtorek 9.00 -  13.30
sroda 10.00 – 13.00
czwartek 9.00 – 13.30
piątek 9.00 – 11.30