Rzecznik praw ucznia

W naszej szkole możesz porozmawiać o wszystkich niepokojących cię sprawach z Rzecznikiem Praw Ucznia – Panią Marzeną Barsul.  Możesz porozmawiać z Rzecznikiem codziennie!

Regulamin Rzecznika Praw Ucznia

„Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych, dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać, że nasze prawa kończą sie tam, gdzie zaczynają się prawa innych.
Prawo dziecka stanowi dobro chronione zarówno przez przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, umowy międzynarodowe, w tym szczególnie przez Konwencję o Prawach Dziecka , jak i wewnętrzne regulaminy oraz postanowienia instytucji pracujących z dzieckiem.
Każde dziecko ma fundamentalne prawo do wychowania i dorastania w atmosferze bezpieczeństwa, poszanowania jego godności i osoby. Uświadomienie tej zasady jest warunkiem mówienia o prawach dziecka. Dlatego podstawą powinna być znajomość swoich praw i zrozumienie tych praw przez dorosłych.
W rodzinie prawa dziecka realizowane są samoistnie poprzez identyfikację, przejmowanie wzorców postępowania, przekazywane przez rodziców , tradycje. W szkole natomiast o dobrym klimacie wychowawczym, gdzie dzieci czują się bezpieczne, gdzie mają poczucie partnerstwa w sprawach ich dotyczących, prawa dzieci realizowane są poprzez podmiotowy udział dzieci w życiu szkoły.
Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży tych praw, z ukierunkowaniem ich na dobro dziecka , zapewnienia jego pełnego i harmonijnego rozwoju, poszanowania jego godności i podmiotowości. Rolą rzecznika jest upowszechnianie tych praw czemu może pomóc znajomość własnych praw przez dzieci i dorosłych. Każdy uczeń Naszej Szkoły powinien znać i przestrzegać prawa zawarte w Statucie Szkoły i Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.”

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia w szkole:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 • Zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli.
 • Propagowanie praw ucznia i dziecka.
 • Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
 • Udzielanie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i uszanować prawa innych).
 • Prowadzenie negocjacji między nauczycielem a uczniem.
 • Dbałość o przestrzeganie przez uczniów, nauczycieli, rodziców regulaminu szkoły i innych regulaminów.
 • Pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudnych spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami i poszanowaniem prawa i godności osobistej.
 • Udostępnianie uczniom regulaminów szkolnych i innych przepisów mówiących o prawach dziecka oraz wyjaśnianie ich sensu.
 • Prowadzenie działań mediacyjnych w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych.
 • Występowanie w interesie indywidualnym jak i grupowym.

Sposoby działania Rzecznika:

 • Załatwianie indywidualnych i grupowych skarg uczniów.
 • Udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom.
 • Współpraca z instytucjami i osobami działajšcymi na rzecz dziecka (np. prawnikiem, psychologiem, pedagogiem szkolnym, PPP, Policją ).
 • Współdziałanie w realizacji programów profilaktycznych w szkole.

Uprawnienia Rzecznika:

 • Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy.
 • Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
 • Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania.
 • Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.

Tryb postępowania Rzecznika Praw Ucznia w kwestiach spornych:

 • Zapoznanie się z opinią stron konfliktu.
 • Podjęcie mediacji ze stronami.
 • W przypadku kłopotów z rozstrzygnięciem sporu zasięgnięcie opinii wychowawcy, nauczycieli, pedagoga szkolnego, dyrektora, Rady Pedagogicznej.
 • Ostateczna decyzja dotyczącą konfliktu podjęta może być w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

Obowiązki Rzecznika Praw Ucznia:

 • Znajomość i działalność zgodna ze Statutem Szkoły, Kodeksem Ucznia, Konwencją Praw Dziecka, innymi dokumentami regulującymi prawa dziecka.
 • Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia w przypadku zgłoszenia problemu.
 • Interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 • Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 • Informowanie stron konfliktu i Rady Pedagogicznej o podjętych działaniach.
 • Zachowanie tajemnicy informacji uzyskanych w toku postępowania.
 • Sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno – wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
 • Ingerowanie w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 • Inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw dziecka.

Tryb wybierania Rzecznika Praw Ucznia:

 • Rzecznika wybierają wszyscy uczniowie spośród zgłoszonych kandydatów, poprzez głosowanie.